Hero image.

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.
1. JouwTech: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Seggelant-Noord 5B, 3237MG te
Vierpolders, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69602999.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie JouwTech een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: JouwTech en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere rechtstreeks middels de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst in
het kader waarvan JouwTech zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
6. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door JouwTech aan de Wederpartij te leveren zaken,
waaronder retourgoederen gemixt op een of meerdere pallets begrepen.
7. Webwinkel: www.jouwtech.nl.
8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JouwTech in de Webwinkel en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 


ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van JouwTech is vrijblijvend. Meteen, althans zo spoedig mogelijk nadat de bestelling door de
Wederpartij is geplaatst, kan JouwTech het aanbod nog intrekken, bijvoorbeeld in geval de Producten toch niet meer leverbaar zijn. Indien in zodanig geval reeds betaling door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal JouwTech zo spoedig mogelijk voor terugbetaling zorgdragen.
2. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van JouwTech door de Wederpartij is aanvaard en de Wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die
uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Vervolgens zal de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.

 


ARTIKEL 4. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ
1. De Overeenkomst kan na totstandkoming daarvan uitsluitend door de Wederpartij worden geannuleerd onder de voorwaarden als bedoeld in het volgende lid.
2. Indien de Wederpartij de Overeenkomst annuleert voordat de Producten zijn verzonden, is de Wederpartij 27% van de totale koopprijs als annuleringskosten verschuldigd. Na verzending van de Producten is annuleren niet meer mogelijk.

 


ARTIKEL 5. | HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN
1. De Consument kan de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk ontbinden omdat mixpallets en de goederen uit het aanbod van JouwTech bestaan uit Retourgoederen en ongecontroleerde producten die bestemd zijn voor zakelijk doeleinden, hierdoor vallen klanten van JouwTech niet onder het Consumenten herroepingsrecht.

 


ARTIKEL 6. | LEVERTIJDEN
1. Producten worden uiterlijk 90 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst verzonden. 
2. Alle levertijden zijn indicatieve, niet-fatale termijnen en kunnen dan ook afwijken. Het verzuim van JouwTech treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij JouwTech Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en JouwTech na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
3. In geval van verzuim van JouwTech als bedoeld in het vorige lid, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van het uit hoofde van de Overeenkomst door de Wederpartij aan JouwTech verschuldigde bedrag.

 


ARTIKEL 7. | LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Levering van de Producten geschiedt door bezorging daarvan op het door de Wederpartij opgegeven
afleveradres.
2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen.
3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde
omtrent verzuim in artikel 6, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uithoofde van de Overeenkomst door haar aan JouwTech verschuldigde bedrag te voldoen.
4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is JouwTech gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan,
onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan JouwTech verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra verzendkosten, komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging

Pagina 3 van 2
van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de
Consument in ontvangst zijn genomen.

 


ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN & GEBREKEN
1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld per e-mail mededeling te doen aan JouwTech.
2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken van een Product, dienen binnen een dag na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van een dag nadat de Wederpartij redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail ([email protected]), bij JouwTech te worden ingediend.
3. Het bepaalde in de vorige leden laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor
Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
4. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor JouwTech uit een dergelijke klacht van de Wederpartij geen enkele verplichting voort.
5. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.
6. Het geleverde betreft een of meerdere ongecontroleerde mixpallets met retourgoederen die tegen bodemprijzen door JouwTech worden aangeboden. De Wederpartij aanvaardt het risico dat een of meerdere goederen die van de mixpallet deel uitmaken, niet van de kwaliteit zijn die de Wederpartij in andere gevallen van nieuwe goederen mag verwachten. JouwTech verstrekt dan ook geen garantie op de Producten. JouwTech is en behoeft ook niet van de inhoud en staat van de goederen op de hoogte te zijn. JouwTech is niet aansprakelijk voor de inhoud van mixpallets en voor schade als gevolg van gebreken van de goederen. Voorts garandeert JouwTech dan ook geen minimale retailwaarde, kan hij niet instaan voor de afwezigheid van defecten van de goederen en bovendien niet voor de inhoud van de mixpallets. De Wederpartij vrijwaart JouwTech van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
7. Het bepaalde in het vorige lid doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de
Consument jegens JouwTech kan doen gelden (conformiteit).

 


ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. JouwTech is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van JouwTech, transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, is JouwTech gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien JouwTech bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 


ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN
1. Voordat de Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzendkosten. In andere gevallen zijn vermelde verkoopprijzen exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en komen de daadwerkelijke door JouwTech gemaakte verzendkosten aanvullend voor rekening van de Wederpartij. Voor levering buiten Nederland gelden hogere verzendkosten.
2. JouwTech is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en verzendkosten te vorderen, met dien verstande dat JouwTech een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.
3. JouwTech is niet gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens JouwTech.
4. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door JouwTech aangewezen wijze, binnen de door hem
vermelde termijn dan wel op het daartoe door hem aangegeven moment. In geval van overboeking hanteert

Pagina 4 van 2
JouwTech een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele
gevallen afwijken.
5. JouwTech is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke
(handels)rente verschuldigd.
7. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

 


ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan JouwTech kan worden toegerekend.
2. Naast het bepaalde in artikel 8.6, is JouwTech in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
3. Mocht JouwTech aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft JouwTech te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient JouwTech hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van JouwTech ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van JouwTech is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JouwTech betrekking heeft.
5. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan
ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 


ARTIKEL 12. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, per e-mail ([email protected]) te worden ingediend bij JouwTech.
2. Bij JouwTech ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan
beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 


ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van JouwTech totdat de Wederpartij al haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van JouwTech te bewaren.
4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van JouwTech rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht JouwTech hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het door de Wederpartij aan JouwTech verschuldigde
terstond volledig opeisbaar.
6. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JouwTech of door JouwTech aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De
Wederpartij dient JouwTech op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van JouwTech staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
7. Als de Wederpartij, nadat de Producten door JouwTech aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar
verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

 


ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN
1. JouwTech is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.
2. Goederen bij JouwTech worden verkocht met zakelijke doeleinden hierdoor vallen klanten niet meer onder het Consumentenrecht maar worden als zakelijke klant beschouwd.

Pagina 5 van 2
2. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JouwTech aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.